„Umění je tak velké, že vyplňuje celého člověka “ – Gustav Flaubert

Od 1. 9. 2012 se v Základní umělecké škole Ivana Kawaciuka v Duchcově začíná učit podle nového školního vzdělávacího programu (ŠVP). Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR schválilo závazný rámec – Rámcový vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání. Na základě tohoto dokumentu vytvořili pedagogové Školní vzdělávací program ZUŠ Ivana Kawaciuka v Duchcově. Tvorba ŠVP probíhala v rámci kutikulární reformy vzdělávací soustavy ČR a základní umělecké školy jsou prvním stupněm základního uměleckého vzdělání.

Při tvorbě ŠVP jsme přihlédli k zájmům žáků, k současným trendům, uměleckým směrům a ke specifikům naší ZUŠ.

Podle ŠVP platného od 1. 9. 2012 se učí žáci 1. a 2. ročníku přípravného studia, 1. ročníku I. stupně, 1. ročníku II. stupně a 1. ročníku SPD.

ŠVP je v tištěné podobě k nahlédnutí v ředitelně školy.

  Dne 5. března 2008 přijala zdejší Základní umělecká škola jméno vynikajícího absolventa Ivana Kawaciuka do svého názvu usnesením Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č.j.: 3772/2008-20.

Ivan Kawaciuk  

Významný absolvent naší školy